whatsapp

Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 12 maart 2019.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren ervan en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan andere partijen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verwerken van de bestelling en betaling.
• Verzenden van onze nieuwsbrief .
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om onze producten bij u af te leveren.
• We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat zoals uw computer. Sommige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de producten in het winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Verder willen we u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacy verklaring
We kunnen onze privacy verklaring wijzigen. Op deze pagina vind u altijd de meest recente versie. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als er aanpassingen zijn die invloed hebben op de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens die betrekking op jou hebben dan brengen we u daarvan op deze pagina en via e-mail op de hoogte.

Contact
Als u vragen heeft over hoe we om gaan met uw privacy dan kunt u contact met ons opnemen.